Întrebări și răspunsuri – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

În cazul în care o persoană cu handicap face bani în, Întrebări și răspunsuri

Legislaţia specifică utilizată, respectată şi aplicată în cadrul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap în vederea îndeplinirii obiectivelor, este compusă în principal din: 1. Ordinul ANPH nr.

în cazul în care o persoană cu handicap face bani în

Ordonanţa Guvernului nr. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază — în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu. Formularul A3 — Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe.

Indemnizație lunară acordată persoanei cu handicap accentuat

Formularul A4 — Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de prestaţii sociale care au optat pentru acordarea acestora prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat aceste drepturi de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni.

Formularul A5 — Acest formular se adreseaza persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care solicita eliberarea rovinietei Formularul A6 — Acest formular se adreseaza asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau insotitorii acestora, care solicita eliberarea rovinietei Formularul A7 — Acest formular se adreseaza persoanelor cu handicap care doresc plata prestatiilor sociale in cont bancar.

Mentionam faptul ca putem da curs acestor cereri doar in cazul in care institutia a incheiat o conventie de colaborare cu banca respectiva Declaraţiile tip pentru acordarea adeverinţei privind contractarea unui credit bancar a cărui dobandă să fie suportată din bugetul de stat — Aceste declaraţii se adresează beneficiarilor care solicită eliberarea unei adeverinţe din partea Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap ce poate fi folosită la contractarea unui credit bancar pentru una din situaţiile: achiziţionarea unui singur mijloc de în cazul în care o persoană cu handicap face bani în sau adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

Pai vine statul si-ti ia banii ca sa egalizam norocul. Pai tu sa ai noroc si altu nu? Cum vine asta Trecand la lucru mai serioase sunt curios sa aflu si eu ce inseamna "jocuri de noroc" in viziunea acestor parlamentari. Includem pariurile sportive si pokerul sau doar ruleta, barbut, slots etc. Nu de alta dar sa incluzi pariurile si pokerul ar fi cea mai proasta decizie pentru ca niciunul nu este exclusiv un joc de noroc.

Este un set cumulativ de 3 declaraţii pe propria raspundere, prin care beneficiarul îşi comunică datele de identificare şi motivul pentru care îşi asumă răspunderea. Prestaţii Sociale Prestaţiile sociale reprezintă transferuri financiare şi cuprind indemnizatia lunara si bugetul personal complementar si se acordă persoanelor pentru facilitarea egalizarii de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea incluziunii lor sociale Plata prestaţiilor sociale în sensul de constituire a dreptului se face începînd cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă.

Plata propriu-zisă a prestaţiei sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs. Procedura de constituire şi acordare a dreptului Documente necesare 1.

Original şi Copie a Certificatului de Încadrare în grad de handicap 2.

  • Actualizat la data de
  • Act adițional la protocolul de colaborare Atribuţii acordarea de beneficii sociale constând în prestații sociale, pentru persoanele cu handicap indemnizații lunare, buget personal complementar lunar, indemnizații lunare conform art.

Original şi Copie a actului de identitate. Adeverinţă care să ateste venitul de exemplu — talon de pensie, adeverinţă salariat, adeverinţă de la Administraţia Financiară sau declaraţie pe propria răspundere privind tipurile de venit.

LEGE (A) 06/12/ - Portal Legislativ

În situaţia în care aceştia beneficiază de o astfel de pensie, aceste persoane sunt obligate să opteze fie pentru păstrarea indemnizaţiei de însoţitor acordată de către Casa Naţională de Pensii Publice, fie pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor sau angajarea unui asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap.

Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului sau al titularului prestaţiei socialeîn situaţia în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar. Completare Formular A1 Reordonanţarea prestaţiilor sociale Petenţii care din motive obiective nu au ridicat prestaţiile sociale acordate de la oficiul poştal sau pentru că nu au intrat în conturile bancare în decursul uneia sau a mai multor luni, pot solicita reordonantarea acestor sume.

în cazul în care o persoană cu handicap face bani în

Plata acestor drepturi se realizează în baza cererii însoţită de documentele justificative prin mandat postal sau cont bancar, o dată pe lună. Pentru a putea ridica sumele de bani menţionate în luna în curs, se impune ca solicitarea să fie depusă până în data de 15 a lunii.

Întrebări și răspunsuri – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Cererile depuse ulterior datei de 15 vor fi achitate în luna următoare depunerii cererii. Documente necesare 1. Actul de indentitate original şi copie al solicitantului. Copie a certificatului de deces — pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.

Nu sunt bani pentru ajutorul persoanelor cu handicap. Când se vor face plățile - gradina365.ro

Documente justificative privind suportarea cheltuielilor de înmormântare — pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de aparţinător — pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.

în cazul în care o persoană cu handicap face bani în

Formularul A4 Beneficiarii acestor gratuităţi sunt: 1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat. Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora.

Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

în cazul în care o persoană cu handicap face bani în

Facilităţi de transport interurban cu finanţare de la bugetul de stat prin Direcţia Generală pentru Persoanele cu Handicap din cadrul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 1. Acordarea de bilete CFR 2. Acordarea de bilete auto 3.

Serviciul prestații sociale și facilități

Acordarea rovinietei Toate facilităţile de transport excluzând rovinieta se acordă pe loc la ghişeele Serviciului Evidenta si Plati Prestaţii Sociale în baza cererii numai titularului dreptului care are asupra sa actul de identitate in original.

Persoanele care solicită acordarea facilităţolor de transport în comun trebuie să fie persoane deplasabile. Legitimaţie RATB — 1 poză tip buletin; copia certificatului de incadrare in grad de handicap, copia actului de identitate 2.

în cazul în care o persoană cu handicap face bani în

Legitimaţie şi bilete CFR sau Auto —1 poză tip buletin; copia certificatului de incadrare in grad de handicap, copia actului de identitate 4. Dacă persoana cu handicap a beneficiat de asisitent personal se recuperează şi legitimaţia asistentului personal.

Atunci când este utilizată, legitimaţia nu este valabilă decât în prezenţa persoanei cu handicap.

Contracte Plată Dobânzi Conform art. Pentru a beneficia de prevederile art. Procedura de constituire şi acordare a dreptului 1.

Documente necesare pentru acordarea adeverinţei — Copie act de identitate persoană cu handicap; Copie act de identitate reprezentant legal, după caz; Copie certificat de handicap; Cerere tip; Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, direcţia va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.

Nu sunt bani pentru ajutorul persoanelor cu handicap. Când se vor face plățile

În funcţie de destinaţia creditului obţinut în condiţiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar şi următoarele documente: a proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, însoţit de în cazul în care pentru a face bani rapid fără investiții de lucrări aferente adaptării; proiectul şi devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate; b declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit.

Graficul de rambursare a creditului se depune la direcţie ori de câte ori acesta suportă modificări; direcţia efectuează plăţile în baza ultimului grafic de rambursare depus.

În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta. Adeverinţe Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberează adeverinţe persoanelor încadrate în grad de handicap, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.

Ordinul ANPH nr. Ordonanţa Guvernului nr. HG nr. HG  nr. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Pentru Oficiu Poştal Adeverinţele pentru oficiile poştale se eliberează pentru membrii familiei, în cazul în care a survenit decesul persoanei cu dizabilităţi, sau unei persoane desemnată prin procură specială de persoana cu dizabilităţi pentru a-i ridica prestaţiile sociale de la oficiul poştal pentru o anumită perioadă.

Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din ţară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri. În cazul în care o persoană cu handicap face bani în depune la ghişeul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap formularul A3, însoţit de actul de identitate. În cazul în care se solicită sistarea drepturilor pentru a se realiza transferul la un alt DGASPC, solicitantul va trebui să mentioneze sistare drepturilor.

Termenul de eliberare al adeverinţei nu trebuie şă depăşească 5 zile de la înregistrarea formularului în registrul serviciului. Informatii de interes public.